Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Blaauwe Kamer

De Blaauwe Kamer stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante kwaliteit van diensten en producten te leveren.
A. Definities
1. De Blaauwe Kamer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, als BV handelend onder de naam De Blaauwe Kamer in Wageningen, met KvK nr. 70124736.
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die De Blaauwe Kamer opdracht geeft om de Opdracht te leveren.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen De Blaauwe Kamer en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door De Blaauwe Kamer.
5. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van De Blaauwe Kamer.
6. Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van en recepties inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Toepasselijkheid
1. De Voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.
2. De Voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door De Blaauwe Kamer aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.
3. Indien het akkoord van art. B.2. onverhoopt niet het geval zou zijn dient Opdrachtgever daar onmiddellijk schriftelijk melding van te maken aan De Blaauwe Kamer. De Overeenkomst komt dan onmiddellijk te vervallen en alle uitgevoerde verbintenissen worden teruggedraaid. Reeds door De Blaauwe Kamer verrichte werkzaamheden en ingekochte / ingehuurde zaken en personen dienen dan wel door Opdrachtgever te worden betaald en art. E. en art. H. zijn onverkort van kracht.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de Opdrachtbevestiging heeft gehandeld conform art. B.3. wordt art. B.2. geacht van toepassing te zijn.
5. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.
6. Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.
7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige bepaling in de plaats conform art. B.6.

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging
1. Een offerte van De Blaauwe Kamer is vrijblijvend en 10 dagen geldig, tenzij De Blaauwe Kamer anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
2. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen De Blaauwe Kamer en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van De Blaauwe Kamer onmogelijk wordt. De Blaauwe Kamer is dan niet schadeplichtig.
3. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij De Blaauwe Kamer onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
4. Als De Blaauwe Kamer Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
5. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van De Blaauwe Kamer maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij De Blaauwe Kamer die alsnog schriftelijk bevestigt.
6. De Blaauwe Kamer bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

D. Identiteit
1. In geval van onduidelijkheden/onjuistheden over de handtekening of de bevoegdheid van de persoon die de Opdracht heeft verstrekt en/of ondertekend namens Opdrachtgever zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de Overeenkomst.

E. Prijs/waarborg/betaling
1. De prijzen van De Blaauwe Kamer zijn in Euro’s en inclusief BTW en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.
2. De Blaauwe Kamer offreert en factureert voor het verzorgen van de (al dan niet complete) , op basis van het aantal door de Opdrachtgever opgegeven personen.
3. Indien de Overeenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan De Blaauwe Kamer per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.
4. De Blaauwe Kamer factureert vóór de uitvoering van de Opdracht ter dekking van inkoopkosten en ter bevestiging van de Opdracht.
5. De Blaauwe Kamer kan de Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht.
6. Opdrachtgever zal de factuur uiterlijk 3 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.
7. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan De Blaauwe Kamer de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
8. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,=. verschuldigd aan De Blaauwe Kamer.

F. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Door De Blaauwe Kamer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, glaswerk, schalen, bestek, stoelen, tafels en muziekinstallatie blijven eigendom van De Blaauwe Kamer en worden na de Opdracht aan haar geretourneerd. Partijen regelen samen hoe en wanneer dit gebeurt.
2. Opdrachtgever zal deze zaken als een goede huisvader beheren.
3. Opdrachtgever zal schade aan door De Blaauwe Kamer ter beschikking gestelde zaken vergoeden. De Blaauwe Kamer stuurt hiervoor een factuur na, vastgesteld op basis van de aanschafwaarde van het nieuwe materiaal.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en door haar georganiseerde en bestelde zaken, personen, acts etc.

G. Vertraging
1. Indien Opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door De Blaauwe Kamer aan Opdrachtgever doorberekend.
2. Grote, door Opdrachtgever veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor Opdrachtgever.

H. Wijzigingen/annulering Overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal De Blaauwe Kamer zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de Overeenkomst inhoudt of als De Blaauwe Kamer de uitvoering van de Opdracht opschort of de Overeenkomst opzegt conform art. E.7 of art. J.1, zal Opdrachtgever het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan De Blaauwe Kamer vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. Binnen 3 dagen voor de beoogde datum van de Opdracht: 100%;
b. tussen 7 en 3 dagen voor de beoogde datum van Opdracht: 75%;
Dit bedrag wordt met Opdrachtgever afgerekend per factuur.
3. Indien de wijziging een uitbreiding van de Overeenkomst inhoudt kan De Blaauwe Kamer factuur ter aanvulling tot het overeengekomen deel van de nieuwe prijs van de Opdracht.
Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 7 dagen voor aanvang van de opdracht, door gegeven worden.
4. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 7 en 3 dagen voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.
5. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 3 dagen van te voren of bij aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.
6. Te alle tijden wordt uitgegaan van een minimum aantal van 15 personen.

I. Klachten
1. Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht controleren tot en met de aflevering.
2. Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 1 uur na constatering aan De Blaauwe Kamer melden.
3. Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen na de uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan De Blaauwe Kamer melden.
4. Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 3 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan De Blaauwe Kamer melden.
5. De Blaauwe Kamer zal een klacht zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en, indien deze terecht is, zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen.
6. Een klacht van Opdrachtgever geeft geen recht om de Overeenkomst op te zeggen of betaling (gedeeltelijk) na te laten of uit te stellen.
7. Een klacht na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien De Blaauwe Kamer niet in staat wordt gesteld om een klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.
J. Aansprakelijkheid/overmacht
1. De Blaauwe Kamer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.
2. De Blaauwe Kamer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
3. De Blaauwe Kamer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van De Blaauwe Kamer.
4. De Blaauwe Kamer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.
5. Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart De Blaauwe Kamer voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
6. Elke aansprakelijkheid van De Blaauwe Kamer is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van De Blaauwe Kamer vergoedt.
7. De Blaauwe Kamer is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.

Onder overmacht wordt verstaan:
1.
1. Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
2. Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
3. Brand of ongevallen.
4. Transportbelemmeringen of transport problemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
5. Niet goed functioneren van apparatuur.
6. Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
7. Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
8. Oorlog of dreigende oorlog.
9. Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
K. Einde Overeenkomst
1. Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de uitvoering van de Opdracht heeft plaatsgevonden of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging is alleen wegens gegronde redenen mogelijk en volgens art. H2.
2. Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.
L. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Den Haag.

to top button